Publicaties

NIEUW!!!!!!

Paul Heyndrickx, Linne De Loof, René Knip, An Van Herck en Wilma van Klaveren


“Alle werkelijke leven is ontmoeting.” Dat is misschien wel de meest bondige samenvatting van het contextuele denken. Relatie is het kernbegrip. Niets staat op zich. Zonder relaties is er geen bestaan. Zonder context en dialoog geen verbinding.

De Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy ontwikkelde deze contextuele benadering in de tweede helft van de vorige eeuw. Vandaag vinden psychotherapeuten en psychosociale begeleiders (opvoeders e.a.) in deze visie nog steeds taal en begrippen die hen helpen in het werken met hun cliënten.

Dit handboek biedt een heldere beschrijving van dit contextuele denken en werken. De auteurs beschrijven stap voor stap en zo concreet mogelijk het verloop van een contextueel proces aan de hand van een fasenmodel. De basishouding en interventietechnieken worden concreet beschreven en geillustreerd met verhalen uit de praktijk van de psychotherapie en de psychosociale hulpverlening.

Nagy heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij een werkzame therapie wilde ontwikkelen. Hulp aan mensen en hun relaties die daadwerkelijk iets bijdraagt. Dit handboek zorgt voor een concrete handleiding hierbij.

Zowel voor mensen in opleiding als voor ervaren therapeuten en psychosociale hulpverleners die de contextuele benadering beter willen leren kennen.

Uitgeverij Pelckmans


Het kunstwerk op de foto is van de Zweedse kunstenares Eva Larsson. Het kunstwerk heet 'Endeavor' De installatie bestaat uit een aantal klimmende vrouwenfiguren. Ze streven allemaal naar boven. Sommigen draaien zich om om een helpende hand uit te steken naar degenen die het nog niet zo ver hebben geschopt. Daaronder staan een aantal vrouwen te kijken naar degenen die klimmen. Ze staan één voor één of samen in groepjes.

"Contextuele counseling in de praktijk.

Het risico nemen opnieuw te geven."

Uitgeverij Garant

- Wat is counseling?

- Wat is contextueel werken?

- Hoe werk je contextueel procesmatig?

- Hoe formuleer je contextuele vragen en interventies?

- Hoe ziet contextueel werken er uit in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de bijzondere jeugdzorg en in andere vormen van psychosociale hulpverlening?

- Hoe kijken contextuele counselors naar hun beroep?

- Wat investeren contextuele counselors van zichzelf in hun beroep?

(Voorlopig) niet beschikbaar via deze weg. Informeer bij je boekhandel.

De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg.

Paul Heyndrickx, Ief Barbier, Monique Van Ongevalle en Koen Vansevenant, m.m.v. Hilde Driesen

Onze welvaartsmaatschappij heeft een uitgebreide zorgsector in het leven geroepen. Vervolgens werd de zorg voor de meervoudig gekwetste mens gedelegeerd naar deze zorgsector. Sociale diensten, centra voor welzijnswerk, opvanghuizen, dagcentra en jeugdwerkers staan dag in dag uit klaar om mensen in nood op te vangen. Op die manier is de zorg die we vanuit ethisch standpunt aan onze medemens verschuldigd zijn verzekerd. Duizenden hulpverleners zijn in Nederland en Vlaanderen aan de slag om de nood van de zwaksten in onze samenleving te lenigen. Dit wekt de illusie dat het probleem kan worden opgelost als maatschappelijk werkers, opvoeders en andere psychosociale hulpverleners maar hard genoeg hun best doen. Maar ondanks de talloze bijscholingen en trainingsprogramma's voor hulpverleners zijn er blijkbaar niet minder meervoudig gekwetste mensen. Werkt hulpverlening niet? Wordt het verkeerd aangepakt? Moeten er nog meer organisaties in het leven worden geroepen?

De auteurs van dit boek onderzoeken de vraag omtrent de verantwoordelijkheid voor de kwetsbare en gekwetste mens. Is het enkel een zaak van hulpverlening of gaat het breder? Welke is de positie van de hulpverlener daar in. Wat doet het met een hulpverlener dag in dag uit deze zorg op zich te nemen? Wie ziet deze inspanning?

In dit boek wordt het begrip "meervoudig gekwetst" verfijnd. Na een uitgebreide beschouwing over verantwoordelijkheid en ethiek wordt er ingezoomd op de positie en de rol van de hulpverlener in de gedeelde en verdeelde zorg voor de meervoudig gekwetste mens. Hebben we als maatschappij niet te veel ingezet op deze zorgsector en zijn we vergeten dat de zorg voor de medemens niet zomaar kan worden gedelegeerd naar één beroepsgroep? Verwachten we niet het onmogelijke? Zijn we vergeten dat verantwoordelijkheid voor de andere mens een existentieel gegeven is dat in alle activiteiten aanwezig is? Verantwoordelijkheid is meer dan het herstellen van geleden schade. Het is vooral het voorkomen van schade. Hulpverlening is slechts één manier om de nood van de meest kwetsbare te leningen. Mensen hebben vooral iemand nodig die bereid is om naar hen te luisteren, hun kwetsuren ernstig neemt en gelooft in hun kracht.

De auteurs van dit boek publiceerden reeds eerder “Meervoudig Gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen”. Zij vertegenwoordigen samen meer dan honderd jaar ervaring in de psychosociale hulpverlening en begeleiding. Zij werken de laatste jaren ook als coach of trainer van hulpverleners die werken met meervoudig gekwetste mensen. Zij willen vooral de inspanning van deze mensen zichtbaar maken en hen een hart onder de riem steken. En zij willen bovendien stilstaan bij de verdeling van de gedeelde zorg voor de medemens.

Bij deze zoektocht gaan de schrijvers opnieuw te rade bij de contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy maar ook bij tal van andere modellen en wijsheidstradities.

Overzicht van de inhoud:

  • De meervoudig gekwetste mens

  • Mijn broeders hoeder, ethiek en verantwoordelijkheid.

  • Bouwen aan dialoog

  • Kracht en kwetsbaarheid van de hulpverlener

  • Gedeelde en verdeelde zorg.

Te koop door een bericht naar mail@paulheyndrickx.be en storting van € 27,00 (inclusief verzending*) op BE59 0015 4533 8726 van Karwij cvoa met vermelding 'De meervoudig gekwetste mens'

Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen.

Paul Heyndrickx, Ief Barbier, Hilde Driesen, Monique Van Ongevalle en Koen Vansevenant.

Het boek.

Kansarmoede is een thema van alle tijden. Vroeger heette het vooral "armoede", namelijk het niet hebben van materiële middelen. Vandaag is armoede een veel complexer gegeven. De "actieve welvaartsstaat" is een begrip dat suggereert dat iedereen op de arbeidsmarkt actief kan zijn en dat dit bijdraagt tot de welvaart van iedereen. De realiteit leert ons dat in ons land een aantal mensen "niet te activeren" zijn. Zij zijn voor de arbeidsbemiddeling "moeilijk bemiddelbaar", wat betekent dat zij geen plek kunnen invullen in de vacante arbeidsplaatsen. Zij zijn mensen die niet passen in het kader van de actieve welvaartsstaat: ongemotiveerd, onaangepast, ongedisciplineerd, maar vooral "on-". Zij zijn "kans-arm" of “maatschappelijk kwetsbaar”. Om te overleven doen zij vaak beroep op hulpverlening.

Dit boek is geschreven door hulpverleners die dagelijks te maken hebben met deze mensen. Ook deze hulpverleners worden geconfronteerd met de moeilijkheid die deze mensen ondervinden om aansluiting te maken met het openbare leven. Deze hulpverleners krijgen de opdracht die aansluiting vooralsnog te helpen realiseren. Soms lukt dit, soms lukt dit niet, maar meestal lukt dit slechts ten dele.

Wat maakt dat deze mensen de aansluiting niet vinden? Welke kortsluiting zit er in de relatie tussen welvaartsstaat, risicomaatschappij en de kansarme medemens? En wat kan er gebeuren zodat die aansluiting er kan komen?

Dit boek is gegroeid uit de dagelijkse praktijk. Het is een poging om wat zich in de opvanghuizen, homes, dagcentra en spreekkamers van sociale diensten en centra afspeelt te ordenen zodat er iets werkbaars ontstaat. Tien jaar lang hebben de auteurs van dit boek gezocht naar werkbare kaders en modellen. De werkgroep startte vanuit het aanvoelen dat de contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy erg helpend zou kunnen zijn en de praktijk wijst uit dat dit ook zo is.

Een tweede kader dat gaandeweg de zoektocht binnensloop was de maatzorg-benadering. Het sluit aan bij onze bevinding dat elk van onze cliënten een eigen verhaal heeft, een verhaal dat meestal gaat over gekwetst worden. En elk van die mensen heeft recht op een eigen benadering van iemand die deze kwetsuren ziet en er met respect mee omgaat.

Dit boek is een boek voor hulpverleners. Het is vooral een uitnodiging aan het adres van de hulpverlener om op zijn eigen wijze de eigenheid van de andere te benaderen. Ook beleidsmensen en al wie begaan is met deze thematiek worden uitgenodigd dit boek te lezen. Het zal hen helpen te zien dat lineaire en ééndimensionale oplossingen niet volstaan.

Te koop door een bericht naar mail@paulheyndrickx.be en storting van € 27,00 (inclusief verzending*) op BE59 0015 4533 8726 van Karwij cvoa met vermelding 'Meervoudig gekwetsten 1'

* Verzending enkel in België

Het lijstje:

Tip: Klik op een titel die als koppeling is gemarkeerd en je kan het artikel lezen of downloaden.

 • Demuysere, A. , Heyndrickx, P., Van de Voorde, A., Van Ongevalle, M.. (1995-1996 ) in Alert 33, 34, 36 , Berchem : P.O.W.

o Hulpverlenen in de thuislozenzorg: met vallen en opstaan

o Als ik wat gespaard heb ga ik met Kasper naar zee

o De basisbegrippen van Ivan Boszormenyi-Nagy en een toepassing in de thuislozenzorg

o Meerzijdige partijdigheid in een opvangcentrum voor vrouwen

 • Heyndrickx, Paul. (2000) Relationele ethiek in maatschappelijk perspectief. Nieuwsbrief Vereniging van Contextueel Werkers. Juni 2000 Jaargang 5 nummer 2.

 • Heyndrickx, Paul. (2000) Contextuele hulpverlening aan meervoudig gekwetsten. Nieuwsbrief Vereniging van Contextueel Werkers. Juni 2000 Jaargang 6 nummer 1.

 • Heyndrickx, Paul. (2002) Over de illusie van het weten. Nieuwsbrief Vereniging van Contextueel Werkers. November 2002 Jaargang 7 nummer 3.

 • Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M. en Vansevenant K., (2005) Meervoudig Gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen , Leuven: LannooCampus.

 • Heyndrickx, P.(2005) Meerzijdige partijdigheid. in Balans, tijdschrift voor agogisch werk. Nr 3. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P. (2005) Hulpverleners zijn kwetsbaar. in Sociaal, Welzijnsmagazine jaargang 26 nr. 05. Mechelen : Kluwer

 • Heyndrickx, P. (2006) Bevorderen van ontschuldiging in Balans, tijdschrift voor agogisch werk. Nr 5. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P. (2006) Kerngedachten uit 'Meervoudig Gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen' in Psychiatrie en verpleging 82e jaargang nr 2 Maart-april 2006. Gent: Broeders van Liefde

 • Heyndrickx, P. (2008) Tussen afscheid geven en afscheid nemen. in Vakblad voor Contextuele Hulpverlening jaargang 13 nr 2 Utrecht: Vereniging van Contextueel Werkers.

 • Heyndrickx, P. (2009) Broers en zussen in de contextuele therapie met volwassen cliënten. in Balans, Tijdschrift voor agogisch werk. Nr 15. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P.(2010) Supershrinks. in Balans, tijdschrift voor agogisch werk. nr 18 Themanummer. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P., Barbier, I., Van Ongevalle, M., Vansevenant, K., m.m.v. Driesen, H.(2011) De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg. Leuven: LannooCampus

 • Heyndrickx, P. (2011) Gedeelde en verdeelde verantwoordelijkheid. in Contextuele Berichten. Jaargang 16, nummer 3, Herfst 2011. Gorinchem: NARRATIO

 • Heyndrickx, P. (2011) Kwetsbaarheid van de hulpverlener. in Vakblad voor Contextuele Hulpverlening jaargang 16 nummer 4. Utrecht: Vereniging van Contextueel Werkers

 • Heyndrickx, P. (2011) Gedeelde en verdeelde verantwoordelijkheid. Balans, tijdschrift voor agogisch werk. nr 23. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P. (2012) Gedeelde en verdeelde verantwoordelijkheid. in OCMW visies. 2012 nummer 3, Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen

 • Heyndrickx, P. (2013) Parentificatie. Hoe probeer jij een goed kind te zijn voor je ouders? Balans, tijdschrift voor agogisch werk. nr 23. Gent: Balans

 • Heyndrickx, P. (2016) Contextuele counseling in de praktijk. Het risico nemen opnieuw te geven. Antwerpen: Garant

 • Heyndrickx, P. (2020) Relationele Ethiek, de unique selling point van de contextuele benadering. in Vakblad voor Contextuele Hulpverlening, Jaargang 25 nummer 3 oktober 2020. Utrecht: Vereniging van Contextueel Werkers.

 • Heyndrickx, P. De Loof, L. , Knip, R., Van Herck, A. van Klaveren, W. (2022) Handboek Contextuele Hulpverlening. Op verhaal komen in de dialoog. Uitgeverij Pelckmans